بازار بزرگ ژئوسنتتیک ها

نحوه جوشکاری با دستگاه جوش ژئوممبران

ساختار دستگاه جوش ژئوممبران دستگاه جوش ژئوممبران یکی از دستگاه های صنعتی است و از پایه و قسمت هایی تشکیل شده است و باید برای جوشکاری بهتر با ساختار دستگاه آشنا شویم. دستگاه جوش ژئوممبران باید همیشه آماده باشد. با دستگاه جوش ژئوممبران می توانیم ممبران را در قسمت های مختلف بهم جوش بزنیم. دستگاه های میلر ولدماستر یک سیستم […]